Loading...
Zəkat ilə əlaqədar ayətlər

Zəkat ilə əlaqədar ayətlər

Loading...
Zəkat ilə əlaqədar ayətlər


Namaz qılın zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə siz də ruku edin. (2/43)

O zaman İsrail oğullarından: "Allahdan başqasına ibadət etməyin anaya-ataya qohum-əqrəbaya yetimlərə və yoxsullara yaxşılıq davranın insanlara gözəl söz söyləyin namaz qılın və zəkat verin" deyə razılaşma almışdıq. Sonra siz çox azını xaric döndünüz və (hələ) üz döndərirsiniz. (2/83)

Namaz qılın zəkatı verin; əvvəldən özünüz üçün xeyr olaraq nəyi təqdim etsəniz onu Allah yanında taparsınız. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizi görəndir. (2/110)

Üzünüzü günçıxana və günbatana tərəf çevirməkdən ibarət deyil. Amma yaxşılıq Allaha axirət gününə mələklərə Kitaba və peyğəmbərlərə iman edən; mala olan sevgisinə baxmayaraq onu yaxınlara yetimlərə yoxsullara yolda qalmışa istəyib-dilənçilərə və qulların (azadlıqları üçün) verən, namazı dümdüz edən zəkat verən və ahidleştiklerinde əhd vəfa göstərənlər ilə çətində xəstəlikdə və döyüşün qızışdığı zamanlarda səbir edənlər (in tutum və davranışlarıdır). Bunlar doğru olanlardır və müttəqi olanlar da onlardır. (2/177)

İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə namaz qılan və zəkat verənlər, şübhəsiz onların mükafatları Rəbbinin yanındadır. Onlara qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. (2/277)

Onlara: "Əlinizi (döyüşdən) çəkin namazı qılın zəkatı verin" denenleri görmədinmi? Halbuki döyüş üzərlərinə yazıldığında onlardan bir qrup insanlardan Allahdan qorxar kimi-hətta daha da şiddətli bir qorxuyla-qorxuya qapılırlar və: "Ey Rəbbimiz nə deyə döyüşü üzərimizə yazdın bizi yaxın bir zamana təxirə salınma deyil miydin?" dedilər. De ki: "Dünyanın malı azdır axirət isə müttəqilər üçün daha xeyirlidir və siz 'bir xurma nüvəsindəki ip-incə bir iplik qədər haqsızlıq uğratılmayacaksİnız." (4/77)

Ancaq onlardan elmdə derinleşenler ilə möminlər sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil olanlara inanır. Namaz qılanlar zəkat verənlər Allaha və axirət gününə iman gətirənlər; işdə bunlar Biz bunlara böyük bir mükafat verəcəyik. (4/162)

Həqiqətən Allah İsrail oğullarından əhd (razılaşma) almışdı. Onlardan on iki Etibarlı-nəzarətçi göndərmişdik. Və Allah onlara: "Mən sizinlə birlikdəyəm. Əgər namazı qılar zəkat verər peyğəmbərlərimə iman gətirib onlara müdafiə-kömək və Allaha gözəl bir borc versəniz şübhəsiz günahlarınızın üstünü örtər və sizi həqiqətən altından çaylar axan cənnətlərə sokarım. Bundan sonra sizdən kim inkar etsə ciddi olaraq dümdüz bir yoldan düşmüşdür. " (5/12)

Sizin dostunuz (vəliniz) ancaq Allah Onun elçisi rüku 'edicilər olaraq namaz qılan və zəkat verən mö'minlərdir. (5/55)

Bizə bu dünyada da axirətdə də yaxşılıq yaz şübhəsiz ki biz Sənə yönəldik. Dedi ki: "əzabımı istədiyimiz isabət etdirərəm Mərhəmətim isə hər şeyi əhatə etmişdir; onu qorxub-çəkinənlərə zəkat verənlərə və bizim ayələrimizə iman gətirənlərə yazacağam." (7/156)

Haram aylar (müddət tanınmış dörd ay) sıyrılıb-bitincə (çıxınca) müşrikləri tapdığınız yerdə öldürün onları tutub kuşatın və onların bütün keçid yerlərini kəsib-saxlayın. Əgər tövbə edib namaz kılarlarsa və zəkat versələr yollarını Açıver. Həqiqətən Allah bağışlayandır rəhm edəndir. (9/5)

Əgər onlar tövbə edib namazı kılarlarsa və zəkat versələr artıq onlar sizin din qardaşlarınızdır. Bilən bir qövm üçün ayələri belə bir-bir izah edirik. (9/11)

Allahın məscidlərində yalnız Allaha və axirət gününə iman edən namazı dümdüz edən zəkat verən və Allahdan başqasından qorxmazlar təmir edə bilər. İşdə hidayətə çatanlardan olduqları umulanlar bunlardır. (9/18)

Sədəqə-Allahdan bir fərz olaraq-yalnız kasıblar düşkünləri (zəkat) işində vəzifəli olanlar qəlbləri ısındırılacaklar kölələr borclular Allah yolunda (olanlar) və yolda qalmış (lar) üçündür. Allah biləndir hökm və hikmət sahibidir. (9/60)

Mömin kişilər və mömin qadınlar bir-birinə dostdurlar. Yaxşılığı əmr edər pis işləri yasaq namazı qılıb zəkat verər, Allaha və Resu »lü'ne itaət edərlər. İşdə Allahın onlara rəhm edəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah üstün və güclüdür hökm və hikmət sahibidir. (9/71)

"Harada olsam (olum) məni müqəddəs etdi və həyat sürdüyüm müddətcə mənə namazı və zəkatı vəsiyyət (əmr) etdi." (19/31)

Xalqına namazı və zəkatı əmr edirdi və o Rəbbi yanında özündən razı olunan (bir insan) idi. (19/55)

Və onları əmrimizlə doğru yola gətirən imamlar etdik və onlara xeyirli işlər görməyi namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar bizə ibadət edirdilər. (21/73)

Onlar ki onları yer üzündə yerləşdirsək iqtidar sahibi qılsaq namaz qılır zəkat verir, ma'rufu əmr görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu Allaha aiddir. (22/41)

Allah yolunda lazımınca cihad edin. O sizi seçdi və dində sizin üçün heç bir çətinlik yüklememiştir atanız İbrahimin dini (dinində olduğu kimi). O (Allah) bundan daha əvvəl də, bunda (Quranda) da sizə "Müsəlmanlar" olaraq adlandırdı; elçi sizə şahid olsun, siz də insanlar üzərinə şahid olasınız deyə. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha sarılın sizin ixtiyar sahibinizdir. İşdə nə gözəl Mövla və nə gözəl köməkçi. (22/78)

Onlar zəkata bağlı (söz və vəzifələrini mütləq) yerinə sayılır; (23/4)

(Belə) Adamlar ki nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz '; onlar qəlblərin və gözlərin haldan-düşəcəyi (dəhşətdən alt-üst olacağı) gündən qorxarlar. (24/37)

Namaz qılın, zəkat verin və Peyğəmbərə itaət edin. Ola bilsin ki rəhmətə qovuşdurulmuş olarsınız. (24/56)

Ki onlar namaz qılır, zəkat verir və onlar axirətə tam yəqinliklə iman edərlər. (27/3)

İnsanların mallarından artsın deyə verdiyiniz faiz Allah qatında artmaz. Amma Allahın üzünü (rizasını) diləyərək verdiyiniz zəkat isə işdə (sevablarını və gəlirlərini) qat-qat artıranlardır onlardır. (30/39)

Onlar namaz qılarlar zəkat verər. Və onlar qəti bir məlumatla axirətə inanarlar. (31/4)

Evlərinizdə qərar tutun (evlərinizi qərargah əldə edin) ilk cahiliyyə (qadınları) nın bəzəklərini aşkar vurması kimi siz də süslerinizi ortaya vurmayın; namaz qılın zəkatı verin Allaha və elçisinə itaət edin. Ey Əhli-Beyt həqiqətən Allah sizdən kiri (günah və çirkinliyi) aradan qaldırmaq və sizi tərtəmiz etmək istər. (33/33)

Ki onlar zəkat verməyənlər və axirəti inkar edənlərdir. (41/7)

Gizli danışmazdan əvvəl sədəqə verməkdən ürktünüz mü? Çünki olmadınız Allah sizin tövbələrinizi qəbul etdi. Bu halda namaz qılın zəkat verin və Allaha və Onun Resuluna itaət edin. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. (58/13)

Həqiqətən, Rəbbin sənin gecənin üçdə ikisindən az əskiyini yarısında və üçdə birində (namaz üçün) qalxdığını bilər; səninlə birlikdə olanlardan bir birliyin da (belə etdiyini bilir). Gecəni və gündüzü Allah təqdir edər. Sizin bunu saya bilməyəcəyinizi bildi beləcə tövbənizi (Ona dönüşünüzü) qəbul etdi. Bu halda Qurandan asan gələni oxuyun. Allah sizdən xəstələr olduğunu başqalarının Allahın fəzlindən axtarmaq üçün yer üzündə gəzib-dolaşdıqlarını və digərlərinin Allah yolunda çarpışacaklarını bilmişdir. Elə isə ondan (Qurandan) asan gələni oxuyun. Namaz qılın zəkat verin və Allaha gözəl bir borc verin. Xeyr olaraq öz nəfslərinizin üçün əvvəldən təqdim etdiyiniz şeyləri daha xeyirli və daha böyük bir mükafat (qarşılıq) olaraq Allah qatında taparsınız. Allahdan bağışlanma diləyin. Şübhəsiz ki, Allah, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir. (73/20)

Halbuki onlar dini yalnız Ona xalis edən haniflər (Allahı birleyenler) olaraq yalnız Allaha qulluq etmək namaz qılmaq və zəkat verməkdən başqasıyla əmr olunmadılar. İşdə ən doğru (düz və möhkəm) din budur. (98/5)

Loading...

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Загрузка...

SON XƏBƏRLƏR

Devilest_Love

31 Yanvar 2013 20:39

Namaz qılın zəkatı verin; əvvəldən özünüz üçün xeyr olaraq nəyi təqdim etsəniz onu Allah yanında taparsınız. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizi görəndir.

Moda ve yene Moda

31 Yanvar 2013 19:59

Allaah rzi olsun..

A_K

31 Yanvar 2013 13:32

Allah razi olsun xebere gore.Insallah allah butun namaz qilanlarin namazini qebul eder,qilmayanlarada iman versin.Amin.
--------------------
Bataryam bitince yeni telefon alıyorum ne öyle fakir gibi şarja mı takıcam . biggrin

serpil

31 Yanvar 2013 00:25

ALLAH razi olsun

gulya91

30 Yanvar 2013 22:09

men duzdu namaz qilmiram Allah yol versin heqiqeten qilmaq isteyirem amm her zaman yaxsiliq etmek ve ureyin temiz olmasi cox gozel birseydi.tesekkurler.

Mr.HəSəN

30 Yanvar 2013 21:57

NAMAZIN HEMDE SAVABDAN BASQA GOZEL XEYIRLIXUSUSIYETLERI COXDUR

İlkay

30 Yanvar 2013 20:16

Duzdu ozumu burda oymeyecem ki,beleyem eleyem ve yaxud namaz qiliram,bunu etmesemde borcumdur duzdu amma qilmiram yalan deye bilmerem InsAllah nesib olar qilmaq.Amma insanlarla xow davranmagi kimese el tutmagi eve gelen bir insani hec vaxt elibow qaytramaram yeni men yox ailem beledir..Ne deyim namaz qilmasaqda hec vaxt dilimizi duasiz,ureyimizi yaxwiliqlardan uzaq tutmayaq..

Karacicek

30 Yanvar 2013 20:15

tam oxumadim,amma yenede tesekkurler. ALLAH razi olsun!

VeNTilabis_GaGa

30 Yanvar 2013 19:18

Allah Razı Olsun
--------------------
Dance Sex Art+PoP

PeTTy

30 Yanvar 2013 19:03

Meneviyyat dersinde keçmişik bu haqda.Gelecekde çalışacam tez-tez zekat verim.

_BianKa_

30 Yanvar 2013 18:47

allah razi olsun

forget-me-not

30 Yanvar 2013 18:38

Sədəqə-Allahdan bir fərz olaraq-yalnız kasıblar düşkünləri (zəkat) işində vəzifəli olanlar qəlbləri ısındırılacaklar kölələr borclular Allah yolunda (olanlar) və yolda qalmış (lar) üçündür. Allah biləndir hökm və hikmət sahibidir.
--------------------
Həyat bir imtahandır, amma digər imtahanlara çox bənzəməz; bəzən etdiyin bir səhv, bütün doğrularını apara bilər.

_LovelY_

30 Yanvar 2013 18:22

Onlar namaz qılarlar zəkat verər. Və onlar qəti bir məlumatla axirətə inanarlar. (31/4)
--------------------


Don't make me sad, Don't make me cry..

_Angel_

30 Yanvar 2013 18:15

hemiwe zekat edirik evde
--------------------
Heçnə yox, bircə göz yaşlarımı sənə haram etsəm, CƏNNƏT xəyalın olar!