Loading...
Araf surəsi (3-cü hissə)

Araf surəsi (3-cü hissə)

Loading...

101. Budur o ölkələr ... Onların əhvalatlardan sənə danışırıq. And olsun ki, peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar mö'cüzələr gətirmişdilər. Lakin əvvəlcə yalan hesab etdiklərinə gerçəklərə iman gətirəsi olmadıqları üçün. Allah kafirlərin ürəklərini belə möhürləyər.

102. Onların əksəriyyətində əhdə vəfa bir şey tapa bilmədik. Gerçək budur ki, onların çoxunu yoldan çıxmış tapdıq.

103. Onlardan sonra Musanı mö'cüzələrimizlə Fir'ona və onun tayfasına peyğəmbər göndərdik də o möcüzələri inkar etdilər, amma, gör fəsad törədənlərin axırı necə oldu!

104. Musa dedi: "Ey Firon! Mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir peyğəmbərəm.

105. Allah barəsində yalnız haqqı deməyə borcluyam. Artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil gətirmişəm; artıq İsrail oğullarını mənimlə burax! "

106. (Firon) dedi ki: Əgər mö'cüzə ilə gəlmisənsə və doğru deyirsənsə, onu gətir göstər!.

107. Bunun üzərinə Musa əsasını yerə atdı. O, dərhal açıq-aşkar bir əjdaha oldu!

108. Və əlini (cibindən) çıxartdı. Birdən-birə o, baxanlara ağappaq göründü.

109. Fir'on tayfasının ə'yan-əşrafı dedi: Bu çox bilikli bir sehrbazdır.

110. O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Nə buyurursunuz?

Araf surəsi (3-ci hiss)


111. Onlar dedilər: Onu da qardaşını birlikdə saxla və şəhərlərə sehrbazları toplayan adamlar (məmurlar) göndər.

112. Bütün bilikli sehrbaz sənə gətirsinlər.

113. Sehrbazlar Fironun yanına gəldi və: Əgər üstün gələn biz olsaq, bizə bir mükafat veriləcək varmı? dedilər.

114. (Firon): Bəli həm də siz mütləq ən yaxın adamlardan olacaqsınız dedi.

115. (Sehrbazlar), Ey Musa sən (əvvəlcə) atacaqsan, yoxsa atanlar biz mi olaq? dedilər.

116. "Siz atın" dedi. Onlar atdıqda, insanların gözlərini sehrləyib, onları qorxutdular və böyük bir sehr göstərdilər.

117. Biz də Musaya: "Əsanı tulla!" deyə vəhy etdik. Bir də baxdılar ki, bu, onların uydurub düzəltdikləri bütün şeyləri udur.

118. Beləcə gerçək ortaya çıxdı və onların nə olduqları yox olub getdi.

119. İşdə Firon və qövmü, orada məğlub edildilər və xar olaraq geri döndülər.

120. Sehrbazlar isə səcdəyə qapandılar.


Araf surəsi (3-ci hiss)


121. "Aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik" dedilər.

122. "Musanın və Harunun Rəbbinə!" Dedilər.

123. Firon dedi: "Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz? Bu, heç şübhəsiz şəhərdə, onun sakinlərini oradan çıxartmaq üçün qurduğunuz bir tələdir. Lakin tezliklə (başınıza açacağımı) biləcəksiniz!

124. Mütləq əl-ayağınızı çarpaz kəsdirəcək, sonra isə hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm! "

125. Onlar da:'' Biz onsuz da öz Rəbbimizə qayıdacağıq ". Dedilər.

126. Sən ancaq Rəbbimizin mö'cüzələri gələn kimi bizim onlara iman gətirməyimizə bizdən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz! Bizə bol-bol səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür dedilər.

127. Fir'on tayfasının ə'yan-əşrafı dedi: Musanı və tayfasını, səni və tanrılarını atıb yer üzündə fitnə-fəsad getmək üçünmü buraxacaqsan? (Firon): "Biz onların oğullarını öldürüb, qadınlarını isə sağ buraxacağıq. Əlbəttə biz onları əzəcək üstünlükteyiz" dedi.

128. Musa öz qövmünə dedi: "Allahdan kömək diləyin və səbr edin. Şübhəsiz ki yer üzü Allahındır. Bəndələrindən istədiyini onun varisi edər. Nəticə (Allahdan qorxub günahdan) müttəqilərindir."

129. Onlar da, sən bizə (peyğəmbər olaraq) gəlməmişdən əvvəl də, sonra da bizə işgəncə edildi, dedilər. (Musa), "Ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib və onların yerinə sizi yer üzünə hakim edər da necə hərəkət edəcəyinizə baxar" dedi.

130. And olsun ki, biz də Fir'on dərs alsınlar deyə illərcə, quraqlığa və məhsul qıtlığı ilə cəzalandırdıq.

Araf surəsi (3-ci hiss)


131. Onlara bir yaxşılıq (bolluq) gəlincə, "Bu bizim haqqımızdır" deyərlər; əgər onlara bir pislik gəlirsə Musa və onunla birlikdə olanları uğursuz sayardılar. Bilin ki, onların başına gələn uğursuzluq Allahdandır, lakin onların çoxu bunu bilmir.

132. Və dedilər: "Sən bizi ovsunlamaq üçün nə möcüzə gətirsən də, biz sənə inanan deyilik."

133. Biz ayrı-ayrı möcüzələr üzrə onlara tufan, çəyirtkə, çeşmələrinə, qurbağalar və qan göndərdik; yenə də təkəbbür göstərdilər və günahkar bir tayfa oldular.

134. Onlara əzab gəldikdə dedilər: "Ya Musa! Sənə verdiyi söz hörmətinə bizim üçün Rəbbinə dua et; Əgər bu əzabı bizdən götürsə, biz, hökmən, sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını səninlə birlikdə göndərəcəyik".

135. Biz, çatacaqları bir müddətə qədər onları əzabdan qurtaran kimi sözlərindən döndülər.

136. Biz də ayələrimizi yalan hesab edib onlardan qafil qalmaları səbəbiylə özlərindən intiqam aldıq və onları dənizdə qərq etdik.

137. Hor görünən o tayfanı (İsrail oğullarını), içini xeyir-bərəkət verdiyiniz şərq tərəflərinə və qərb tərəflərinə varis etdik. Sabırlarına görə Rəbbinin İsrail övladına verdiyi gözəl söz yerinə gəldi. Firon və onun xalqının olduqlarını və yetişdirdikləri bağçaları məhv etdik.

138. İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik, orada öz bütlərinə tapınan bir tayfaya uğradılar. Bunun üzərinə: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu kimi, sən də bizim üçün bir büt düzəlt! dedilər. Musa: Həqiqətən siz cahil bir tayfasınız dedi.

139. Şübhəsiz ki, bunların içində olduqları (din) məhkumdur, etdikləri əməllər isə batildir.

140. Musa dedi ki: Allah sizi aləmlərə üstün etdiyi mən sizin üçün Allahdan başqa bir tanrı istərəmmi?

Araf surəsi (3-ci hiss)


141. Xatırlayın ki, sizə işgəncənin ən pisini edən Fironun adamlarından sizi xilas etdik. Onlar oğullarınızı öldürürlər, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir imtahan vardır.

142. (Mənə ibadət etməsi üçün) Musaya otuz gecə vədə verdik və ona on gecə daha əlavə etdik; beləcə Rəbbinin təyin etdiyi vaxt qırx gecəni tapdı. Musa qardaşı Haruna dedi: Qövmümü içində mənim xəlifəm ol gec, onları islah et, fitnə-fəsad törədənlərin yoluna uyma.

143. Musa tə'yin etdiyimiz vaxtda (Tur dağına) gəldikdə Rəbbi onunla danışdı "Ey Rəbbim! Mənə (özünü) göstər; səni görüm!" dedi. (Rəbbi): "Sən Məni əsla görə bilməzsən. Lakin bu dağa bax, Əgər o yerində dura bilsə, sən də Məni görə bilərsən!" buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə onu parça-parça etdi, Musa da bayılıb düşdü. Ayılanda dedi ki: Səni nöqsan sifətlərdən tənzih edirəm, sənə tövbə etdim. Mən inananların birincisiyəm.

144. (Allah) Ey Musa! dedi, mən risalətlərimdə (sənə verdiyim vəzifələrlə) və sözlərimlə səni insanların başına seçdim. İndi sən verdiyimi götür və şükür edənlərdən ol.

145. Nasihat və hər şeyin şərhinə dair nə varsa hamısını Musa üçün lövhələrdən yazdıq. (Və belə buyurduq:) Bunları möhkəm yapış və ümmətinə də onun ən gözəlini almalarını əmr et. Yaxında sizə fasiqlərin yurdunu göstərəcəyəm.

146. Yer üzündə haqsız yerə lovğalananları ayələrimi yayındıracağam. Onlar bütün möcüzələri görsələr də iman etməzlər. Doğru yolu görsələr, onu yol edinmezler. Lakin azğınlıq yolunu görsələr, dərhal ona yol seçərlər. Bu vəziyyət, onların ayələrimizi yalan hesab etmələri və ondan qafil olmalarından irəli gəlməkdədir.

147. Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı doğru hesab etməyənlərin əməlləri puça çıxmışdır. Onlar ancaq öz əməllərinin başqa bir şey üçün cəzasını çəkəcəklər!

148. (Tur dağına gedən) Musanın ardınca tayfası öz zinət komandalarından, böğürebilen bir buzov heykəli (tanrı) qəbul etdilər. Məgər ki, o, onlarla nə danışır nə də onlara yol göstərir? Onu (buzova) tapınıb və zalımlar oldular.

149. Peşman olub da özlərinin həqiqətən sapmış olduqlarını görüncə dedilər: Əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə və bizi bağışlamasa, mütləq ziyana uğrayanlardan olacağıq!

150. Musa qəzəbli və kədərli halda tayfasının yanına dönərkən onlara dedi: "Məndən sonra mənə nə pis xələf oldunuz! Rəbbinizin əmrini (əzabını) tezləşdirməkmi istədiniz?" dedi. Tövrat lövhələrini yerə atdı, qardaşının (Harunun) yapışıb özünə tərəf çəkməyə başladı. (Qardaşı): "Ey anam oğlu! Bu tayfa məni zəif bilib və harada isə məni öldürəcəkdilər. Sən də düşmənləri sevindirmə! Məni bu zalım qövmlə bərabər tutma!" dedi.

Araf surəsi (3-ci hiss)
Loading...

OXŞAR XƏBƏRLƏR

Загрузка...

SON XƏBƏRLƏR

hecne ebedi deyil

30 Avqust 2013 10:04

Sitat: PeTTy
Ele bilirem 3.cü hisse saytda olmuşdu ya da men qatışdıraram ola biler.

he aktiv edilmiwdi sonra tezeden bazaya qaytarilmiwdi indi wukur aktiv olundu
Sitat: nurca20
bilirsiniz siz bu xeberi yazmaqla ne qeder savab qazanirsiniz..!Allah sizden razi olun..!!

hamimizdan Inwallah

Mələk

29 Avqust 2013 18:49

maraqlıdı.vaxt tapan kimi oxuyacam

❃FloRal❃

29 Avqust 2013 17:32

ALLAH razı olaun. Bir çox peyğemberlerin heyatı haqqında peygamberler tarihi kitabından oxumuşam
--------------------

***
❃❃❃

***

PeTTy

29 Avqust 2013 17:22

Ele bilirem 3.cü hisse saytda olmuşdu ya da men qatışdıraram ola biler.

Gulka

29 Avqust 2013 17:15

ALLAH razi olsun
--------------------
Təbəssüm hər zaman o, demək deyil ki, həmin insan xoşbəxtdir..... o ,deməkdir ki, o insan həddən artiq güclüdür....... give_hea